Prinsjesdag 2018

Nico van Hemmen, Sr. Specialist
18 september 2018
321x bekeken

Wat bracht de derde dag van september voor ons vakgebied? Vooral de plannen in het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’ blijken interessant. Ook het voorstel voor aanpassing van de WFSV (Wet financiering sociale verzekeringen) en de voorgestelde wijzigingen van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor de WIA hebben grote impact bij uitvoering. Waar moet u rekening mee gaan houden? Een kort overzicht van mogelijke (onverwachte) consequenties.

Wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in Balans’

Dit wetsvoorstel voorziet in een reeks van maatregelen met als doel om de verhouding tussen flexwerk en vast werk meer in evenwicht te brengen.

De maatregelen betreffen onder meer:

  • Payrolling en concurrentie op arbeidsvoorwaarden
  • Oproepcontracten
  • Transitievergoeding
  • Gedifferentieerde WW-financiering
  • Verruiming proeftijdperiode en ketenbepaling
  • Ontslag
  • Differentiëren naar contractvorm

Gedifferentieerde WW-financiering

Het plan is om te differentiëren naar contractvorm. Ofwel: voor vaste dienstverbanden betaalt de werkgever een relatief lage premie en voor tijdelijke dienstverbanden een relatief hoge premie. Daarnaast wordt de financiering niet meer deels gerealiseerd via de sectorfondsen maar volledig via het algemeen werkloosheidsfonds.

Verdere voorlichting geven wij graag op kennismiddagen op 2 en 4 oktober. U kunt zich aanmelden via info@hcscan.nl

Voorgestelde aanpassingen WIA

Deze betreffen:
-De financiering
-Het criterium waarmee een eventueel WIA-recht wordt bepaald

Financiering

De situatie nu
De financiering van WIA-uitkeringen vindt plaats door middel van premies. In de huidige opzet worden de eerste 10 jaar van de toerekenbare WGA-uitkeringen privaat of publiek gefinancierd. Dat laatste gebeurt via de zogeheten gedifferentieerde premie. De overige WGA-uitkeringen worden, evenals de IVA-uitkeringen, gefinancierd middels een vaste premie. De volledige financiering vindt plaats via werkgeverspremies.

Het kabinetsvoorstel
Het plan is nu om de genoemde termijn van 10 jaar terug te brengen naar 5 jaar. Dit brengt de ‘eigen risicotermijn’ als het ware terug met 50%. Maar tegelijk wordt de termijn die middels vaste premies moet worden gefinancierd uitgebreid met 5 jaar.

De gevolgen
Deze voorgestelde wijziging heeft financiële gevolgen voor zowel publiek als privaat verzekerde werkgevers. De consequenties voor bijvoorbeeld (financiering van-) re-integratie inspanningen zijn eveneens groot. Door de voorziene overgangstermijn van maar liefst 20 jaar is het zaak nu al na te denken over de te kiezen strategie.

Op dit thema gaan wij dieper in op onze kennismiddagen op 2 en 4 oktober. Blijf op de hoogte en meld u aan. U kunt zich aanmelden via info@hcscan.nl

Criterium voor bepaling van WIA-recht

De situatie nu
Het UWV hanteert een arbeidsongeschiktheidscriterium bij de beoordeling van eventuele WIA. Dit is complex en bestaat uit verschillende onderdelen betreffende duur en mate van arbeidsongeschiktheid. Het UWV schat hierbij onder andere in of iemand nog in staat is arbeid te verrichten en wat hij/zij met die arbeid nog kan verdienen.

Inschatting
Die inschatting van het zogenaamde verdienvermogen wordt nu gebaseerd op duiding van minimaal drie functies met drie arbeidsplaatsen. Het gemiddelde salaris van de drie functies wordt gezien als het verdienvermogen. Vervolgens komt het UWV middels een vergelijking met vroegere inkomen (voor uitval) tot een indeling in een van drie arbeidsongeschiktheidsklassen: <35%, 35-80% en 80-100%.

Het kabinetsvoorstel
Het aanpassingsvoorstel betreft zowel de inschatting van het verdienvermogen als de categorieën voor arbeidsongeschiktheid. Het voorstel is de inschatting niet meer te baseren op drie functies met drie arbeidsplaatsen maar op negen arbeidsplaatsen. Dit lijkt een schijnbaar kleine wijziging maar de gevolgen zijn significant. Daarnaast is het voorstel om de categorie 80-100% te laten vervallen en een nieuwe indeling te gaan hanteren:<35%, 35-99% en 100%.

De gevolgen

De combinatie van beide voorstellen zal onder meer leiden tot:

  • toename van indeling in de categorieën <35 en de nieuwe categorie 35-99%
  • afname van volledig arbeidsongeschikten WGA
  • afname van volledig arbeidsongeschikten IVA

De consequenties gaan echter verder. Ter illustratie een rekenvoorbeeld:

• Ex-werknemer van 50 jaar heeft een inkomen van € 65.000,-
• Volgens UWV is hij nog in staat om € 12.000,- aan inkomen te verwerven.

In de huidige situatie: na loongerelateerde uitkering heeft deze ex-werknemer recht op loonaanvullingsuitkering vanwege zijn indeling in klasse 80/100% arbeidsongeschiktheid: te weten € 3219,- per maand.

Volgens kabinetsplan: na loongerelateerde uitkering heeft deze ex-werknemer recht op vervolguitkering (50,75% van het minimumloon) € 810,- per maand tenzij hij in staat blijkt een inkomen te verwerven van minimaal € 500,- per maand.

De voorstellen zijn te complex om volledig uit te leggen. Graag lichten wij u verder voor over de plannen: kom naar onze kennismiddagen op 2 en 4 oktober. U kunt zich aanmelden via info@hcscan.nl

Nico van Hemmen, Sr. Specialist

Meer van deze auteur