ERD versus UWV: nieuwe verschillen

Sil Wagenaar, Relatiemanager
18 april 2017
244x bekeken

Ondanks negatief advies van de Raad van State wil Minister Asscher toch door met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Wia en de Wet Suwi waarin is opgenomen dat eigenrisicodragers voor de WGA geen loonsanctie meer kunnen krijgen aan het einde van de loondoorbetalingsperiode en dat de re-integratie inspanningen niet meer worden getoetst. De wetgever is van mening dat de financiƫle prikkels bij de eigenrisicodragers deze wijziging rechtvaardigt.

Tevens regelt het wetsvoorstel dat publiek verzekerde werkgevers aan het einde van het 1e ziektejaar op vrijwillige basis een tussentijds oordeel kunnen aanvragen bij het UWV over de voorgenomen re-integratie inspanningen in het 2e ziektejaar.

Tussentijds oordeel publiek verzekerden

Het UWV moet het tussentijds oordeel binnen vier weken na aanvraag afgeven. De beoordeling geschiedt op vrijwillige basis en is pas mogelijk na het 1e ziektejaar. Daarbij levert de werkgever een plan aan het UWV waarin wordt benoemd welke re-integratie inspanningen in het tweede ziektejaar zullen worden verricht.

Het plan moet naast de re-integratie inspanningen ook een actueel oordeel van de bedrijfsarts bevatten en een vooruitblik op de prognose tot einde wachttijd en het re-integratiedoel. Uit het plan moet blijken dat de werknemer actief bij het plan is betrokken. Tevens dient de werknemer het plan te ondertekenen.

Afwijkende toets

Als het UWV positief is over het tussentijds oordeel dan toets het UWV aan het einde van de wachttijd (voor de WGA) alleen nog of de re-integratie activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd en of het re-integratiedoel is bereikt. Een loonsanctie is uitgesloten als dat het geval is. Deze toets bij einde wachttijd wijkt dus af van de reguliere RIV-toets.

Het tussentijds oordeel geeft de werkgever meer zekerheid over de gekozen re-integratie. Natuurlijk blijft de werkgever verplicht om te controleren of de re-integratie volgens plan en doel verloopt. Waar nodig moeten werkgever en werknemer het plan ook bijstellen om een loonsanctie ook daadwerkelijk te voorkomen.

Eigenrisicodrager

Eigenrisicodragers kunnen geen tussentijds oordeel aanvragen. Voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, worden (aldus het wetsvoorstel) de re-integratie inspanningen juist niet meer getoetst. De wettelijke verplichtingen (o.a. Wvp) blijven ongewijzigd, maar er is geen sancitioneringsbevoegdheid meer bij het UWV.

Meer focus op re-integratie

Eigenrisicodragers (en hun verzekeraars) zullen gezien het grote financiƫle belang dat zij hebben om instroom in de WGA te voorkomen, meer re-integratiemogelijkheden benutten. Althans, dat wordt verwacht.

Het wetsvoorstel beoogt meer focus op de invulling van de re-integratie activiteiten en minder knelpunten bij de re-integratie van zieke werknemers middels het verminderen van de werkgeversverplichtingen.

Sil Wagenaar, Relatiemanager

Meer van deze auteur